องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 372
account_box ผู้บริหาร-อบต
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่งปฏฺบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่งปฏฺบัติหน้าที่ นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
account_box ฝ่ายสภา
-
ประธานสภา อบต.
-
ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0902634145
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0898700898
account_box สำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สิบเอกพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : -
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร : -
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร : 0811441565
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
account_box กองคลัง
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวันทนีย์ อภิวัฒนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางวันทนีย์ อภิวัฒนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวปานิสรา นราวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปานิสรา นราวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญยอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญยอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร โสสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร โสสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทิพวรรณ แสงใสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพวรรณ แสงใสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร