องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ผู้บริหาร-อบต
นายสมชาย มีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำหนองอึ่ง
โทร : 0636856788
นายบุญยืน พิมศร
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0807391853
นายสมัย ชมภู
นายกองค์การบริหารส่วนตำหนองอึ่ง
โทร : 0878228486
นายชัยรินทร์ ศรีอำนาจ
เลขานายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 8419303
account_box ฝ่ายสภา
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา
โทร : 0652959123
นายสนิท เขินไพร
รองประธานสภา
โทร : 0983696903
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
เลขานุการสภา อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0971716677
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1
โทร : 0801566976
นางสำราญ สุระโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2
โทร : 0653939372
นายวีรชัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0934155547
นางสมสวย พรหมคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5
โทร : 0895838208
นายสถิต นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7
โทร : 0883578707
นางวัดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่8
โทร : 0612725773
นางพันธ์ทอง เข็มโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9
โทร : 0860552258
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่10
โทร : 0923167796
นางสุรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่11
โทร : 0868704948
นายบุญยัง อนันทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่12
โทร : 0656597569
นายสมร มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่13
โทร : 0810764906
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่15
โทร : 0985851559
นายอานนท์ ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่16
โทร : 0857714184
นายวิเชียร อินทะโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่17
โทร : 0825736140
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
account_box สำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : -
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : -
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
account_box กองคลัง
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวันทนีย์ อภิวัฒนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวปานิสรา นราวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญยอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร โสสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทิพวรรณ แสงใสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางศศิวงษ์ อันทอง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ