องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ผู้บริหาร-อบต
นายสมชาย มีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำหนองอึ่ง
โทร : 0636856788
นายบุญยืน พิมศร
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0807391853
นายสมัย ชมภู
นายกองค์การบริหารส่วนตำหนองอึ่ง
โทร : 0878228486
นายชัยรินทร์ ศรีอำนาจ
เลขานายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 8419303
account_box ฝ่ายสภา
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา
โทร : 0652959123
นายสนิท เขินไพร
รองประธานสภา
โทร : 0983696903
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
เลขานุการสภา อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0971716677
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1
โทร : 0801566976
นางสำราญ สุระโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2
โทร : 0653939372
นายวีรชัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0934155547
นางสมสวย พรหมคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5
โทร : 0895838208
นายสถิต นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7
โทร : 0883578707
นางวัดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่8
โทร : 0612725773
นางพันธ์ทอง เข็มโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่9
โทร : 0860552258
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่10
โทร : 0923167796
นางสุรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่11
โทร : 0868704948
นายบุญยัง อนันทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่12
โทร : 0656597569
นายสมร มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่13
โทร : 0810764906
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่15
โทร : 0985851559
นายอานนท์ ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่16
โทร : 0857714184
นายวิเชียร อินทะโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่17
โทร : 0825736140
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววาสนา งามแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : -
account_box สำนักปลัด
นายอมร ศรีสวสัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 093-323-6004
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศตวรรษ เตยไธสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 063-5154924
นายอิทธิพล ฤทธิ์มนตรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 098-3385116
ว่าง
นิติกร
นางสาวพัทธ์ธีรา สิงห์เจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : -
นายพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 095-606-6216
นางสาวรัตนภรณ์ มีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววนิดา พรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : -
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายกวิน พิมพา
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : -
นายวิเชียร สาสนาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : -
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นางแสงเดือน มัฆวาฬ
คนงานทั่วไป
โทร : -
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา งามแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ ประทุมทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกุลธารินทร์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายธีรโชติ ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวพรทิพย์ พิมศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพดี ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางนันท์นภัส วงษ์วิวัฒน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : -
นายนันทวัฒน์ ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : -
นายวีระพล กะตะศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : -
นายภูสิษฐ์ ทองสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นางสาวชุติมณฑน์ มะยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายสุริยันต์ โขงรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : -
นายพีระพัฒน์ วรชินา
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : -
นายวัทน์สิริ ศรีชนะ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : -
นายธเนศ ข่าทิพย์พาที
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : -
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางศศิวงษ์ อันทอง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ