ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม หมู่ที่ ๒,๓,๙,๑๑,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง