ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ฮัง หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนางรอง มะยม - บ้านนายสมจิต ไชยฤทธิ์) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง