ชื่อเรื่อง : ถ่ายเอกสารกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ