ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔,๕,๘,๑๔,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง