ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรฺ์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง