ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 05 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร