ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง