องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.หนองอึ่ง
check_circle องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท. เขต 3 ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ กรณีโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [13 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ประชาชนตำบลหนองอึ่ง รายเด็กหญิงสุนิษา เข็มโคตร ม.10 บ้านกอกแก้ว ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ [5 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview710
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เอกสารประกอบในการยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder อำนาจหน้า อบต.
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
พรบ.สภาตำบล 2537และ อบต.แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225
อำนาจหน้าที่ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
พรบ.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview405
อำนาจหน้าที่อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview453

thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 37
เดือนนี้3,794
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)33,154
ทั้งหมด 195,299


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ